Warning: The magic method Merlin_Logger::__wakeup() must have public visibility in /home/inforceb/public_html/wp-content/themes/greenture/demo-import/includes/class-merlin-logger.php on line 194
Правилник за върешния ред - InForce BG
Обадете ни се +359 877 56 0770

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

Спортен център „Инфорс БГ“

ЧАСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между спортен център „Инфорс БГ“ и посетителите (клиентите) му при предоставяне на услуги от спортен център „Инфорс БГ“.

1.2. Работното време на спортен център „Инфорс БГ“ е от 17.30 до 21:30 часа за периода от понеделник до петък, Тренировки на записани участници могат да се провеждат и в други часове на деня, както и в събота и неделя според актуалния публикуван в сайта график.

1.3. Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията, а притежателите на карти InForce, Multisport или SportPass предварително се регистрират на рецепция, за да им бъде даден достъп. Сума, заплатена за предоставяне на каквато и да е услуга от спортен център „Инфорс БГ“ не се възстановява.

1.4. Всеки посетител е длъжен:

да спазва настоящия ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД;

да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на Спортния център;

да пази имуществото на Спортния център;

да носи отговорност за личните си вещи

да се записва предварително за класовете, които ще посещава най-малко 2 (два) часа преди провеждане на часа, на сайта, на телефон 0877 56 07 70 или на място на рецепцията на центъра.

В случай на невъзможност за посещение при записан час, да отмени посещението си най малко 1 (един) час преди започване на занятието, на сайта или на телефон 0877 56 07 70. При първо нарушение на това задължение посетителите ще бъдат предупреждавани. При повторно неизпълнение на това си задължение, при следващо посещение посетителят ще трябва да заплати глоба в размер на половината от таксата за едно посещение на съответното занятие, като притежателите на карти InForce, Multisport или SportPass заплащат глобата независимо от абонаментните отношения, които имат.

1.5. Спортният център се задължава:

да съобщава своевременно за промени в ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД, чрез публикуване на сайта;

да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове, с публикуване в сайта и страницата на „Инфорс БГ“ във фейсбук ;

да контролира за спазването на ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД от всички посетители;

да поддържа съоръженията в Спортния център в технически изправен вид.

1.6. С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности, Спортният център има право временно да ограничи или преустанови достъпа на определени услуги или помещения.

ЧАСТ II. ДОСТЪП ДО СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР

2.1. За да ползва услугите на Спортен център „Инфорс БГ“ всеки посетител ще бъде регистриран в специализирания софтуер на „Инфорс БГ“ и ще бъде уведомен как ще се използват предоставените от него лични данни – имена, телефон, емайл. Той  трябва да се съгласи да спазва ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД, чрез приемане на Общите условия за използване на системата за регистрация и условията и реда за използване на личните му данни, на рецепцията или онлайн при регистрация.

2.2. Посетителите на Спортния център са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.

2.3. Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки с плитък и гладък грайфер и спортно облекло. В противен случай посетителят няма да бъде допускан до съоръженията в Спортния център. Преобуването на обувки преди и след тренировка се извършва извън залите за тренировка.

2.4. Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл на тренировка в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да замърси или повреди имуществото на „Инфорс БГ“.

2.5. Достъп на посетители в залите за тренировка, неползващи спортните услуги предоставяни от „Инфорс БГ“ не се допуска, освен след изричното разрешение и проведен инструктаж от лицето на рецепция отговарящо за достъпа до спортните зали.

2.6 Забранява се достъпът на външни инструктори на територията на комплекса без изричното съгласие на ръководството на „Инфорс БГ”.

2.7. Лицата, желаещи да разгледат предлаганите спортни и възстановителни съоръжения и услуги в „Инфорс БГ“, трябва да обуят калцуни за еднократна употреба при влизането в залите. В противен случай няма да бъдат допуснати.

2.8. Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено.

2.9. Консумацията на храни в залите е забранена.

2.10. Всеки посетител се задължава да спазва инструкциите за безопасност в залата и да се грижи за запазването на целостта на екипировката по време и след тренировка,

2.11. Посетител, който не спазва ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД, хигиенните изисквания, не опазва имуществото на „Инфорс БГ“ или нарушава тренировъчния процес на останалите посетители, ще бъде помолен да напусне центъра.

2.12. Шкафчетата са на разположение на посетителите в Спортния център само за времетраенето на тяхното посещение. Щетите по шкафче, което по време на ползване бъде повредено или оставено в неприемлив вид, са за сметка на лицето, което го е използвало последно. Забравени вещи се пазят в продължение на 15 дни. Спортен център „Инфорс БГ“ не носи отговорност за откраднати вещи и ценности от шкафчетата.

2.13. Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи.

2.14. Всеки посетител в Спортен център „Инфорс БГ“ се задължава да ползва услугите и съоръженията в центъра, като се съобразява с общото си здравословно състояние и физически възможности. Спортен център „Инфорс БГ“ не носи отговорност за контузии, травми и инциденти, възникнали в резултат на неподходящото здравословно и физическо състояние на посетителя.

2.15. В случай че посетител в Спортен център използва помещенията, съоръженията и услугите, предлагани от Спортния център, в нарушение на настоящия правилник, „Инфорс БГ“ не носи отговорност за вреди, както и за получени травми и контузии.

2.16. Отговорността на Спортен център „Инфорс БГ“, с изключение на случаите на умисъл или груба небрежност, се ограничава до размера на платените и ползвани от посетителя услуги в Спортния център, но не повече от размера на тримесечния  абонамент за ползвания от посетителя вид услуга.

ЧАСТ III. ДЕЦА

3.1. Деца и младежи използват услугите само по време на обявеното в т.1.2. работно време.

3.2. Деца под 5 г. могат да използват Спортния център, ако са придружени от възрастен през цялото време, и е изцяло отговорност на възрастния придружител да ги наблюдава.

3.3. Децата, които придружават родителите си, трябва да изчакат в чакалнята, където има предоставени детски книжки и играчки, които да ги забавляват до приключване на тренировката на родителите. При изрично желание на родителите, децата могат да ги придружават в спортните зали по време на провеждане на тренировката, като отговорността за поведението и държанието им, както и за получени травми и/или контузии е на родителя.

3.4. Във всички случаи на използване на Спортните зали  от деца и/или при придружаване на  родителите си на тренировка, децата трябва да отговарят на изискванията на т. 2.3. от настоящия правилник.

ЧАСТ IV. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И ЦЕНИ

4.1. За да получат достъп, посетителите заплащат такса съгласно ценоразписа на Спортния център и съобразно вида на абонамента. Посетителите могат да получат достъп, също така при представяне на валидна карта Multisport или SportPass задължително придружен от документ за самоличност. Картите Multisport и SportPass важат само за едно посещение на една тренировка на ден.

4.2. При закупуване на абонамент към Спортен цетър „Инфорс БГ“, на посетителя ще бъде издадена карта, която остава собственост на „Инфорс БГ“ и при прекъсване на абонамента трябва да се върне на Спортния център. Платените такси не се възстановяват.

4.3. Абонаментната карта е лична и не може да бъде предоставяна на друг.

4.4. Посетителите трябва да носят картите си, когато посещават Спортния център и да ги показват на рецепция или когато бъдат изискани от персонала на Спортния център. Спортният център си запазва правото да откаже достъп при непредставяне на карта.

4.5. Загубването на карта трябва да бъде съобщено веднага на рецепцията на Спортния център и да бъде заплатена административна такса за издаване на нова карта, в размер на 5 лв.

4.6. Всяка злоупотреба с абонаментни карти ще доведе до незабавно прекратяване на абонамента без възстановяване на всякакви суми, заплатени до момента.

4.7. Спортният център предоставя услуги срещу възнаграждение, съгласно ценоразписа си. Цените се определят от Спортния център и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.8. Посетителите заплащат цената за съответния вид услуга предварително на рецепцията на Спортния център в брой.

4.9. Промоционални цени и условия не се комбинират с други отстъпки.

4.10. Валидността на картите в спортен център „Инфорс БГ“ може да бъде един, два или три месеца.

4.11. В случай, че в срока на валидност на картата има пропуснати тренировки, то картодържателят може да иска удължаване на срока на картата, като удължаване се позволява само при болест на картодържателя до 14 дни, а в случай , че искането е за срок по-голям от 14 дни, причините следва да се докажат с документи (болничен)

ЧАСТ V . ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1. Чрез регистрацията си в сайта и/или с юридическия факт на ползване на услуга, предлагана от Спортния център, всеки посетител приема настоящия Правилник и потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни. Посетителят дава изричното си съгласие Спортния център да съхранява, обработва и използва личните му данни, включително, като ги предава на трети лица – подизпълнители, като се съгласява и оторизира Спортния център да предоставя информация или лични данни за посетителя на негови адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, работещи за Спортния център, когато това е необходимо във връзка с дейността на Спортния център, както и за запазване и/или защита на правата, имуществото или личната безопасност на Спортния център или на неговите посетители и др.

6.2. В случай че клиент има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмено възражение до Спортния център, който разглежда възражението и уведомява клиента в 7 – дневен срок от депозирането му.

6.3. В рамките на установеното в този ПРАВИЛНИК, Спортният център има право да променя едностранно ценоразписа, за което уведомява посетителите в Спортния център чрез публикуване на съобщение и на промените в интернет страницата на центъра и на страницата на „Инфорс БГ” във Фейсбук.

6.4. Центърът запазва правото си да променя и допълва тези правила по всяко време, без да предупреждава индивидуално клиентите.

InForce BG

Copyright 2023 © InForceBG all rights reserved

0
    0
    Количка
    Количката е празнаКъм магазина