fbpx

Съгласие за освобождаване и отказ от търсене на отговорност и обезщетение

Предвид това, че на участника е разрешено да участва по какъвто и да било начин в InForce Krav Maga програмата, посочена по-долу и/или му се разрешава да влиза за всяка цел в която и да е Зона с ограничен достъп (за целите на настоящото – зона, където е забранено допускане на широката общественост,), родителят(ите) и/или настойникът(иците) на напълнолетния участник, посочен по-долу са съгласни:

1. Родителят(ите) и/или настойника(иците) ще дадат указания на непълнолетния участник, че преди да участва в по-долуописаната InForce BG дейност или събитие, той или тя трябва да инспектира съоръженията и оборудването, които ще се използват, и ако той или тя реши, че същите не са безопасни, участникът трябва незабавно да уведоми служителите за това състояние и да откаже участие. Разбирам и приемам, че, ако в даден момент, аз счета, че нещо не е безопасно, веднага ще взема всички предпазни мерки, за да се избегна опасната зона и откажа понататъшно участие.

2. Аз/Ние напълно разбирам/е и приемам/е, че:

а. Съществуват рискове и опасности, свързани с участието в InForce BG събития и дейности, които биха могли да доведат до телесни повреди, частична и/или пълна инвалидност, парализа и смърт.

б. Социалните и икономическите загуби и/или щети, които биха могли да произтекат от тези рискове и опасности, описани по-горе, могат да бъдат тежки.

в. Тези рискове и опасности могат да бъдат причинени от действия, бездействия или небрежност от страна на участника или на действие, бездействие или небрежност от страна на другите, включително, но не само, на Освободените от отговорност лица, посочени по-долу.

г. Може да има други рискове, които не са известни на нас или не са обосновано предвидими в настоящия момент.

3. Аз/Ние приемаме и поемаме рисковете и отговорността за загубите и/или щетите или повредите вследствие такова нараняване, увреждане, парализа или смърт в резултат каквато и да било причина и независимо дали са причинени изцяло или частично поради небрежност от страна на Освободените от отговорност лица, посочени по-долу.

4. Аз/Ние с настоящото освобождаваме от отговорност и се задължаваме да не предявяваме искове срещу съоръжението InForce BG, използвано от участника, включително неговите собственици, мениджъри,организатори, наематели на помещения, използвани за провеждане на събитие или програма InForce BG, инспектори на помещения и на събития, застрахователи, консултанти и други, които дават препоръки, насоки или инструкции за включване в дейностите оценка на риска или по контрол на загубите по отношение на InForce BG съоръжение или събития, провеждани в такова съоръжение и всеки от тях, техните директори, ръководители, представители, служители, за целите на настоящото всички те оттук-нататък наричани “Освободените от отговорност лица” от всякаква отговорност пред долуподписаните, моите/нашите лични представители, изпълнители на завещание, наследници и роднини за всякакви искове, искания, загуби или щети, както и всякакви искове или искания вследствие предходните по отношение каквито и да било телесни повреди, включително, но не само смъртта на участника или повреда на имущество, произтичащи от или свързани с събитията, причинени или предполагаем причинени изцяло или частично вследствие небрежност от страна на Освободените от отговорност лица или по друг начин.

5. Аз/Ние приемам/е, че дейностите в събитието/събитията са много опасни и крият риск от сериозни наранявания и/или смърт и/или материални щети. Всеки от долуподписаните също така изрично признава, че получените наранявания може да се задълбочат или увеличат поради небрежни спасителни операции или процедури на Освободените от отговорност лица.

6. ВСЕКИ от долуподписаните допълнително изрично се съгласява, че горното съгласие за освобождаване от отговорност и отказ от търсене на права и обезщетение има за цел да бъде максимално широко и всеобхватно, както е разрешено от закона на провинцията или държавата, в която се провежда събитието и че ако някоя част от същото е невалидна, останалите части остават приложими в пълна юридическа сила и действие.

7. Аз/Ние се съгласяваме с участие в интервюта, използването на цитати, и снимането на снимки, филми или видео записи по време на редовните занимания или събития, свързани с или организирани от InForce BG.

Аз/Ние също така предоставяме на InForce BG правото на редактиране, използване и повторно използване на посочените продукти за нестопански цели, включително и използването им в печатни медии, в интернет, както и всички други форми на медии. Аз/Ние също така освобождаваме InForce BG и неговите собственици и служители от всички искове, искания, както и каквато и да било отговорност във връзка с гореизложеното.

8. От името на участника и в лично качество от настоящото Съгласие за освобождаване от отговорност е подписано от долуподписаните партньори и/или настойници на непълнолетен участник. Ако въпреки освобождаването, участникът предяви иск срещу някой от Освободените от отговорност лица, родителите (и) и/или настойника(иците) ще възстановят на Освободените от отговорност лица всички суми, които те са платили на участника, или от негово име, и ги освобождават от отговорност.

За поръчки!
X